مدیریت ما

تیم بین‌المللی مدیریت ما، فعالیت‌های شرکت را به پیش می‌برد و استراتژی ما و کارکنان ما را هدایت می‌کند. درباره بخش مدیریت اجرایی شرکت یونیلیور (ULE) و هیئت‌ مدیره شرکت بیشتر بخوانید.

مدیران اجرایی شرکت یونیلیور (ULE)

مدیر اجرایی و زنجیره تأمین

رئیس گروه مراقبت شخصی

سرپرست یونیلیور آسیای جنوبی، مدیرعامل یونیلیور هندوستان

رئیس گروه زیبایی و سلامت

سرپرست منابع انسانی

سرپرست گروه کسب‌و‌کار، تغذیه

مدیر تحقیق و توسعه

رئیس گروه بستنی

سرپرست امور حقوقی و مشاور گروه

هیئت مدیره شرکت یونیلیور

سرپرست و مدیر غیر موظف

معاونت و مدیر ارشد مستقل

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره