مدیریت ما

تیم بین‌المللی مدیریت ما، فعالیت‌های شرکت را به پیش می‌برد و استراتژی ما و کارکنان ما را هدایت می‌کند. درباره بخش مدیریت اجرایی شرکت یونیلیور (ULE) و هیئت‌ مدیره شرکت بیشتر بخوانید.

مدیران اجرایی شرکت یونیلیور (ULE)

مدیرعامل شرکت

مدیر بخش دیجیتال و بازاریابی

سرپرست واحد کسب‌و‌کار بستنی

مدیر بخش تحقیق و توسعه

سرپرست زیبایی و تندرستی

مدیر بخش محصولات غذایی و آشامیدنی

مدیر بخش آمریکای شمالی

مدیر ارشد حقوقی و دبیر گروه

مدیر بخش جنوب آسیا و هند

مدیر بخش گستره مراقبت از منزل

هیئت مدیره شرکت یونیلیور

رئیس هیئت مدیره

معاونت و مدیر ارشد مستقل

مدیرعامل شرکت

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره