مدیریت ما

تیم بین‌المللی مدیریت ما، فعالیت‌های شرکت را به پیش می‌برد و استراتژی ما و کارکنان ما را هدایت می‌کند. درباره بخش مدیریت اجرایی شرکت یونیلیور (ULE) و هیئت‌ مدیره شرکت بیشتر بخوانید.

مدیران اجرایی شرکت یونیلیور (ULE)

سرپرست واحد کسب‌و‌کار بستنی

سرپرست زیبایی و تندرستی

مدیر بخش آمریکای شمالی

سرپرست یونیلیور آسیای جنوبی، مدیرعامل یونیلیور هندوستان

مدیر بخش تحقیق و توسعه

مدیر بخش گستره مراقبت از منزل

سرپرست امور حقوقی و مشاور گروه

هیئت مدیره شرکت یونیلیور

معاونت و مدیر ارشد مستقل

سرپرست و مدیر غیر موظف

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره

مدیر غیر موظف هیئت مدیره