چرا پایایی برای کسب‌وکار ما اهمیت دارد؟

چرا پایایی برای کسب‌وکار ما اهمیت دارد؟ دلیل بهتر بودن پایایی برای کسب‌وکار، افراد و محیط‌زیست و شیوه تلاش‌های یونیلیور برای ترویج زندگی پایا را در این مقاله بخوانید. بدون زمینی سالم، نمی‌توان کسب‌وکاری سالم داشت. حرکت به‌سوی پایایی باعث می‌شود کسب‌وکار معنا پیدا کند و به شرکت‌ها جهت مهار علل اصلی تغییرات اقلیمی، در […]