یونیلیور ایران – کمک انباردار (آقا)

شهر محل کار: آبیک

زمان انتشار: فوریه 20, 2024

شرح شغل و وظایف

شرح وظایف:

– دریافت مواد اولیه و بسته بندی ارسالی از تامین کننده ها

– چک کردن محموله های دریافتی و نوشتن رسید دستی

– جابجایی و وزن کشی مواد دریافتی

– لیبل زنی مواد دریافتی

– چیدمان مواد داخل انبار بر اساس (First Expire & First Out) , (First In , First Out)  

– دریافت درخواست تولید و آماده سازی مواد درخواستی

– بارگیری مواد درخواستی طبق الویت و هماهنگی با سرشیفت های تولید

– بارگیری مواد و شستشوی مخازن و بشکه ها قبل از ارسال به تولید

– تسمه زنی پالتهای مواد,پالتهای خالی قبل از بارگیری و ارسال

– دقت در ارسال مواد به تولید بر اساس (First Expire & First Out) , (First In , First Out)